• 976-11-330985
 • info@mace.org.mn

МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

Нэгдүгээр бүлэг 

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл

 1. “Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо” нь Монгол Улсын "Иргэний хууль", “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Барилгын тухай” хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах, барилгын салбарын мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнууд, дэмжигчдийг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн гишүүнчлэлтэй, нийгэмд болон гишүүддээ үйлчлэх хуулийн этгээд байна
 2. Байгууллагын оноосон нэр нь Монгол хэлээр “Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо“ (цаашид Холбоо гэх), англи хэлээр “Mongolian Association of Civil Engineers” (МАСЕ) гэж нэрлэнэ.
 3. Холбооны төв нь Улаанбаатар хотод байх ба аймаг, хотууд, гадаад улсад өөрийн салбартай байж болно.
 4. Холбоо нь Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 45/2, шуудангийн Улаанбаатар хот, 210640. Ш/х: 44/7 хаягт байрлана. Электрон шуудангийн хаяг: mace@mace.org.mn Вэб хуудас: www.mace.org.mn
 5. Холбоо нь Удирдах зөвлөлөөс баталсан эмблем, бэлэг тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тамга, тэмдэг, цахим хуудас, хэвлэл, банкны харилцах данстай байна.
 6. Холбоо нь 1996 оны 02-р сарын 09-ний өдөр үүсгэн байгуулагчдын анхдугаар хурлаар байгуулагдсан ба энэ өдрийг тус холбоог үүсгэн байгуулсан өдөр гэж үзнэ.

Хоёрдугаар бүлэг

Алсын хараа ба зорилго

1 дүгээр зүйл. Холбооны алсын хараа:

 1. Мэргэжлийн өндөр ёс зүйг мөрдүүлэгч, иргэдийн аюулгүй, эрүүл, ногоон орчинд ажиллаж амьдрах орчинг бүрдүүлэгч, амьдралын чанарыг тасралтгүй хөгжүүлэгч үндэсний холбоо байна.

2 дугаар зүйл. Холбооны үндсэн зорилго нь:

 1. Үндэсний барилгын инженерийг хөгжүүлэх;
 2. Барилгын салбарыг хөгжүүлэх;
 3. Мэргэжлийн ёс зүйг хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх;
 4. Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

Гуравдугаар бүлэг

Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, түүнд баримтлах зарчим

1 дүгээр зүйл. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 1. Холбоо нь дүрэмд заасан зорилгуудыг хангахад чиглэгдсэн бүхий л үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.

    2.Холбооны үйл ажиллагаа нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр зохион байгуулагдана.

2.1 Дүрэмд заасан зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах;
2.2 Барилгын мэргэжлийн ажил, үйлчилгээтэй холбоо бүхий аливаа асуудлаар санал, зөвлөмж болон норм, стандарт, салбарын бодлого, үйл ажиллагааны баримт бичгийн төсөл, удирдамж боловсруулах, шаардлагатай үед байр сууриа илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах;
2.3.
Барилгын салбарын ажил, үйлчилгээ, ололт амжилтыг олон нийтэд сурталчлах, таниулах;
2.4.
Салбарын ажил үйлчилгээтэй холбоотой олон нийтийн санал бодлыг тандах, төр засагт тэдний дуу хоолойг хүргэх, эрх ашгийг нь хамгаалах;
2.5.
Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагаа явуулах;
2.6.
Гишүүдийн мэдээллийн сантай болох, мэдээлэл түгээх, мэдээллийн олон сувагтай байх;
2.7.
Үндэсний болон олон улсын чуулга уулзалт, үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, зөвлөгөөн зэрэг бусад арга хэмжээг зохион байгуулах;
2.8.
Аливаа эрх зүйн бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагаа болон техник технологийн төсөл, шийдэлд Мэргэжлийн зөвлөлөөрөө дамжуулан санал, дүгнэлт өгөх;
2.9.
Барилга байгууламжийн стандарт санаачлан боловсруулж батлуулах, бүтээцийн төлөв байдлын үнэлгээ, магадлал хийх, мэргэжлийн зэрэг дэв тогтоох, мэргэжлийн зөвлөх этгээдэд магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл боловсруулах ажлыг төрийн байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх, баталгаажуулахад санал өгөх;
2.10.
Мэргэжлийн чиглэлээр төрөл бүрийн уралдаан, шалгаруулалт зохион байгуулах, зуучлах, үр дүнг нь сурталчлах;
2.11.
Барилгын салбарт мэргэжилтэн бэлтгэх, тэднийг давтан сургах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
2.12.
Гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах;
2.13.
Монгол улсад болон гадаадад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших, өмчлөх, захиран зарцуулах, түрээслэх, түрээслүүлэх;
2.14.
МБИХ-ны гишүүдийг төр засгийн, олон улсын болон бусад шагнал, өргөмжлөлд тодорхойлж дэмжих, шаардлагатай батламж тодорхойлолт гаргах;
2.15.
МБИХ-ны шагнал, өргөмжлөл олгох;
2.16.
Олон улсын хэмжээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх.

2 дугаар зүйл. Баримтлах зарчим

 1. Холбоо нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална:
  1.1.
  Хууль тогтоомжыг мөрдөж ажиллах
  1.2.
  Улс төрийн болон шашны үйл ажиллагаа явуулахгүй, оролцохгүй
  1.3.
  Шийдвэр гаргах хамтын удирдлагын зарчим баримтлах
  1.4.
  Гишүүдэд ил тод байх
  1.5.
  Гишүүддээ тэгш, хүртээмжтэй үйлчлэх
  1.6.
  Гишүүдийн оролцоог хангаж ажиллах

Дөрөвдүгээр бүлэг

Гишүүнчлэл, гишүүний эрх, үүрэг

1 дүгээр зүйл. Холбооны гишүүн

 1. МБИХ-ны гишүүнчлэл нь барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч, угсрагч, ашиглагч, материал түүхий эд үйлдвэрлэгч зэрэг үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг инженер техникийн ажилтнуудад, байгууллагууд, холбоог үзэл бодол, үйл ажиллагаа, санхүүгийн хувьд дэмжигч дотоод, гадаадын иргэд, байгууллагуудаас (цаашид гишүүд гэх) бүрдэнэ.
 2. Гишүүд нь дараах ангилалд хуваагдана. Үүнд
  2.1.
  Оюутан (Барилгын чиглэлээр их дээд сургууль, коллежид суралцаж буй оюутан);;
  2.2.
  Үндсэн (Барилгын чиглэлийн мэргэжлээр их дээд сургууль, коллеж төгссөн инженер техникийн ажилтнууд);
  2.3.
  Ахмад (Барилгын салбарт он удаан жил ажиллаж гавьяаны амралтад гарсан иргэд);
  2.4.
  Хүндэт (Барилгын салбар ба холбоог хөгжүүлэх, гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах үйлсэд онцгой хувь нэмэр оруулсан дотоод болон гадаад улсын иргэн );
  2.5.
  Гадаад (Холбооны дүрэм, үйл ажиллагааг зөвшөөрч, сайн дураар нэгдсэн барилгын чиглэлийн мэргэжил бүхий гадаад улсын иргэн);
  2.6.
  Байгууллага (Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй дотоодын болон гадаадын байгууллага);
  2.7.
  Дэмжигч (Холбооны дүрэм, үйл ажиллагааг зөвшөөрч сайн дураар нэгдэн ажил үйлс, эд материалаар дэмжигч дотоод, гадаадын иргэн, байгууллага)

2 дугаар зүйл. Гишүүний эрх, үүрэг үүсэх

 1. Гишүүнээр элсэхийг хүсэгч нь энэхүү дүрмийн заалтыг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа мэдэгдсэн өргөдөл гарган холбоо, эсвэл түүний салбарт хандаж шийдвэрлүүлнэ.
 2. Холбоо өргөдөл гаргагч иргэн, байгууллагыг холбооны гишүүнээр бүртгэж, үнэмлэх олгоно. Гишүүний үнэмлэх ангиллын дагуу ялгаатай байна.

3 дугаар зүйл. Гишүүний эрх, үүрэг

 1. Гишүүн нь дараах эрхтэй. Үүнд:
  1.1.
  Холбооны албан тушаалд сонгох, сонгогдох, нэрээ дэвшүүлэх, татгалзах;
  1.2.
  Татвар төлсөн үндсэн гишүүн нь Их хуралд саналын нэг эрхтэйгээр, байгууллага нь тав хүртэл эрхтэйгээр оролцох;
  1.3.
  Холбооны үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалтын талаар санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх;1.7.
 1. Мэдээлэл, харилцаа, олон нийттэй харилцах асуудлыг эрхлэх
 2. Холбооны дэргэдэх Зөвлөлүүд, хороод, клубууд, салбаруудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхдээ ялгавартай хандахгүй байх үүргийг хүлээнэ.

3 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх захирал, түүний эрх, үүрэг, хариуцлага

 1. Гүйцэтгэх захирлыг Удирдах зөвлөл сонгон шалгаруулалтаар томилж, Ерөнхийлөгчтэй гэрээ байгуулж ажиллуулна.
 2. Гүйцэтгэх захирал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
  2.1.
  Удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд холбоог төлөөлөх, төсөв, төлөвлөгөөний хүрээнд өмч хөрөнгө захиран зарцуулах;
  2.2.
  Монгол Улсын хууль тогтоомж болоод Гүйцэтгэх захирлын гэрээнд тусгагдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.
 3. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээнд түүний эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, хөлс, урамшуулал зэргийг харилцан тохиролцож тусгана.
 4. Гүйцэтгэх захирал нь бүрэн эрхийн хугацаа дууссан нөхцөлд шинээр Гүйцэтгэх захирал томилогдтол албан үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
 5. Гүйцэтгэх захирал Удирдах зөвлөлийн баталсан жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн дагуу холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг бүрэн эрхийн дагуу удирдан явуулна.
 6. Гүйцэтгэх захирал холбооны жилийн үйл ажиллагааны тайланг Удирдах зөвлөлд тайлагнан, баталгаажсан тайлангаа тогтоосон хугацаанд төрийн эрх бүхий байгууллагад холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлнэ.
 7. Санхүүгийн тайлан балансад шаардлагатай тохиолдолд аудит хийлгэнэ.
 8. Холбооны дэргэдэх клуб нь Гүйцэтгэх захирлын удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

Наймдугаар бүлэг

Санхүүгийн үйл ажиллагаа

1 дүгээр зүйл. Санхүүгийн удирдлага

 1. Гүйцэтгэх захирал Удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан, захиран зарцуулна.
 2. Холбооны санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу явуулж, тухайн жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг гарган дараа хуульд заасан хугацаанд харьяа дүүргийн татварын албанд тайлагнана. Тайланд дараах үндсэн бүрдэл, хэсгүүд заавал орсон байна. Үүнд:
  1. Баланс;
  2. Орлогын тайлан;
  3. Мөнгөн гүйлгээний тайлан;
  4. Хуримтлагдсан хандивын тайлан;
  5. Нэмэлт тайлбар, тодруулга гэх мэт.

2 дугаар зүйл. Холбооны санхүүжилт

 • Холбооны санхүүжилт дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Үүнд:
  1.1.
  Гишүүд, гишүүн байгууллагуудын татвар;
  1.2.
  Иргэд, гадаад дотоодын байгууллагын хандив, тусламж;
  1.3.
  Дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанаас олсон орлого;
  1.4.
  Зээлийн, өвийн, төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс болон бусад эх үүсвэрээс олгосон хөрөнгө гэх мэт.
 • Холбооны салбарууд нь татвар хураамжаа өөрсдөө захиран зарцуулах ба орлого, зарлагын тайланг Холбооны төвд жил тутамд ирүүлнэ.
 • Холбооны орлогыг зөвхөн дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд зарцуулах бөгөөд уг орлогоос ногдол ашиг хуваарилах, хувь хүн, аж ахуйн нэгж, аливаа байгууллагад хөрөнгийн баталгаа гаргах, тэдгээрийн өмнөөс ямар нэгэн төлбөр хийх, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн болон бүх шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчдэд хандив өргөхийг хориглоно.
 • Удирдах зөвлөлийн гишүүн холбооны эд хөрөнгөөр хувийн ашиг олох зорилгоор санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
 • Ес дүгээр бүлэг

  Холбоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах

  1 дүгээр зүйл. Татан буулгах үндэслэл, хөрөнгө шилжүүлэх

  1. Холбоог энэхүү дүрэмд заасан зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж дууссан болон дүрмийнхээ зорилгод нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулан хууль тогтоомжийг ноцтой, эсхүл удаа дараа зөрчсөн тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол, мөн гишүүд дэмжигчдийн олонх санал гаргавал татан буулгаж болно. Татан буулгах тухай шийдвэрийг Удирдах зөвлөлөөс гаргаж, энэхүү шийдвэрээ 21 хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлж, төрийн эрх бүхий байгууллагад бичгээр мэдэгдэн улсын бүртгэлээс хасуулна.
  2. Холбоо татан буугдсан тохиолдолд зохих төлбөр тооцоог барагдуулсны дараа түүний эзэмшлийн эд хөрөнгийг ижил төстөй зорилго бүхий төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх эсвэл зорилгод нь нийцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулна.

  Аравдугаар бүлэг

  Холбооны сан

  1 дүгээр зүйл. Сан байгуулах, татан буулгах

  1. Холбооны дэргэд холбооны үндсэн зорилгыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжиж санхүүжүүлэхэд зориулж сан байгуулж ажиллуулж болно.
  2. Холбооны дэргэд сан байгуулах асуудлыг Удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх бөгөөд сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг мөн хурлаар хэлэлцэн баталж мөрдүүлнэ.
  3. Холбооны санг хандивийн хөрөнгө болон үйл ажиллагаанаас олсон орлогын тодорхой хувийг байршуулснаар байгуулна.
  4. Сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах шийдвэрийг Удирдах зөвлөл гаргах бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг Гүйцэтгэх захирал хариуцан ажиллаж, Удирдах зөвлөлд тайлагнана. Сан нь жил бүрийн орлогынхоо 50%-аас доошгүйг дүрэмд заасан үйл ажиллагаанд зарцуулна.
  5. Санг татан буулгах тухай шийдвэрийг Удирдах зөвлөл гаргана. Татан буугдсан сангийн эд хөрөнгийг холбооны үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зарцуулна.

  Арван нэгдүгээр бүлэг

  Бусад зүйл

  1. Энэхүү дүрэм нь Холбооны Их хурлаар бүх гишүүдийн төлөөллийн олонхийн саналаар батлагдсан бөгөөд батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ.
  2. Энэхүү дүрэм болон түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн дагуу Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлнэ.

  -------------- о О о -------------

  2017 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 9 дүгээр Их хурлаар хэлэлцэв.

  • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
  • Утас: +976- 11- 330985
  • Fax: +976- 11- 330985
  • Email: info@mace.org.mn
  Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.