Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Сургалтын агуулга:

 • Барилгын ахлах ажилтны үүрэг, хариуцлага. Үйл ажиллагаа болон нөөцийн үр дүнтэй төлөвлөлт
 • Барилгын зураг, техникийн тодорхойлолт унших
 • Барилгын ажлын анхан шатны бүртгэл, хөтлөлт
 • Барилгын төсөлд чанарын хяналтын ач холбогдол

Хамрах хүрээ: Барилга бүтээцийн зураг төсөл болон барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын ба ашиглалтын бүх хүрээний инженерүүд

Олгох гэрчилгээ: СОНГОН суралцах 2 багц цаг

Хамрах хүрээ: Барилгын инженер мэргэжлээр суралцдаг төгсөх ангийн оюутнууд, шинээр төгсөгчид, ажилд эхлэн орж буй инженерүүд, мөн агуулгын дагуу мэдлэгээ бататгах хүсэлтэй инженерүүд.
Агуулга:
 1. Барилгын эрх зүйн орчин
 2. Барилгын ажил эхлүүлэх, хүлээлгэн өгөх үйл явц
 3. Барилгын ажлын анхан шатны бүртгэл хөтлөлт
 4. Барилгын төсөвт өртгийн бүтэц, түүнийг тооцох арга
 5. Барилгын талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
 6. Барилгын төслийн удирдлага
 7. Барилгын хяналт, шалгалт
 8. Ажлын байран дахь харилцаа
 9. Хэмжин шалгах багажууд ашиглах дадлага
Төгсөгчдөд мэргэжил дээшлүүлэлтийн ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.
ББ-ийн тооцооны лира 9.6 программын үндсэн сургалт
Сургалтын зорилго: Барилгын бүтээцийн тооцоо, төслийн программын бүтэц, ажиллах зарчмын талаар зохих мэдлэгийг олгох.
Сургалтын хэлбэр: Онол-50%, дадлага-50%
Хамрах хүрээ: Барилга бүтээцийн зураг төсөл болон барилга байгууламжийн угсралтын хүрээний инженерүүд
Агуулга:
 1. Барилгын тооцооны программ үүсч хөгжсөн түүх, бүтээцийн тооцооны загвар, төгсгөлөг элемэнтэд хуваах, ЛИРА программын бүтэц, хүчин чадал, хэрэглэх хүрээ, практикт хэрэглэсэн байдал
 2. ЛИРА програмын тохируулга, өгөгдөл бэлтгэх, тооллын систем, ерөнхий болон орчны тооллын систем, бүтээцийн тооцооны загварын геометр өгөгдлийг бэлдэх
 3. Бүтээцийн элемэнтийн шинж чанар, материал, тооцооны загварыг байгуулах,харах,өөрчлөх, засвар хийх, хөндлөн огтлолын өгөгдлийг өгөх, дэлгэцийг удирдах, захын нөхцөл, холбоос өгөх
 4. Тооцооны загвараас объект сонгох аргууд, объектын тухай мэдээлэл харах, геометр мэдээлэл авах
 5. Гадаад ачаа өгөх, засвар хийх, ачаалал, ачааллын төрлүүд, бүтээцийн өөрийн жинг тооцох, ачааллын хослол үүсгэх
 6. Тооцооны загварыг шалгах, алдааг олох, тооцооны үр дүнг харах, бэлдэх гаргах, өгөгдлийг импортлох, экспортлох, бусад командууд
 7. Төмөр бетон бүтээцийн бат бэхийн тооцоо хийх, тооцооны үр дүнг харах, бэлдэх, гаргах
 8. Ган бүтээцийн бат бэхийн тооцоо хийх, тооцооны үр дүнг харах, бэлдэх, гаргах
 9. Газар хөдлөлтийн үйлчлэлд бүтээцийг тооцох, үр дүнг шинжлэх, Буурь, Суурийн тооцоо, тооцоонд анхаарах зүйлс
Сургалтаар: Барилгын бүтээцийн тооцоо, төслийн ЛИРА программыг ашиглах, мэдлэгийг олгож, практикт өргөн хэрэглэгдэх бүтээцийн тооцоо, төслийг хийх чадварыг эзэмшүүлнэ.
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 09:00-13:00 цагийн хооронд /ажлын 9 өдөр/
Суралцагсдын тоо: 10 хүн
Нийт цаг: 42 цаг
Төгсөгчдөд мэргэжл дээшлүүлэлтийн СОНГОН суралцах 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.
Өндөр барилгын нормыг танилцуулах сургалт ББ хэсэг
Сургалтын зорилго: Өндөр барилгын төлөвлөлт БНбД 31-17-10 нормын өндөр барилгын эзлэхүүн төлөвлөлтөнд, бүтээцийн шийдэлд тавигдах шаардлагууд, галын аюулгүйн, ариун цэвэр эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдлын шаардлагуудыг мэдэж нормын дагуу ажиллах мэдлэгийг олгох.
Сургалтын хэлбэр: онол-100%
Агуулга:
 1. Ерөнхий зүйл. Ачаалал ба үйлчлэл, газраас дээшхи бүтээц
 2. Салхины ачаалал
 3. Газар хөдлөлтийн ачаалал
 4. Барилгын өргөжин нурахаас сэргийлж авах арга хэмжээ
 5. Инженер геологийн хайгуул судалгаа, барилгын газар доорх хэсэг
 6. Бүтээцийг галаас хамгаалах
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:09:00-16:30 /ажлын 1 өдөр/
Нийт цаг: 7 цаг
Суралцагсдын тоо: 25-30 хүн
Төгсөгчдөд 1 мдцаг бүхий гэрчилгээ олгоно. 
АutoCAD программын сургалт
Сургалтын зорилго:AutoCAD программыг 2 хэмжээст орчинд бүрэн ашиглах чадварыг олгоно.
Сургалтын хэлбэр: онол-50%, дадлага-50%
Хамрах хүрээ: Барилга байгуулаижийн угсралт, засварын ажил болон ашиглалтын бүх хүрээний инженерүүд
Агуулга:
 1. ACAD системийн тухай, Координатын сисемийн тухай, Машстабын тухай, Сонголтын тухай, Комманд өгөх тухай
 2. Зурагт засвар хийх Modify цэс анхан шатны командууд erase, copy, move, trim, extend
 3. Туслах хэрэгслүүдийг ашиглах ORTHO, Osnap, Draw цэсний бусад командууд,
 4. Standard цэсний бусад командууд
 5. Текст бичих
 6. Зурагт хэмжээ тавих, хэмжээний хувьсагчууд, бичлэг хийх, засах (dimension)
 7. Зургийн объектуудыг лавлах хэрэгслэлүүд, Зургийн тохируулах хэрэгслүүд. Нийлмэл объектыг зурах, засварлах (block, hatch, multiline)
 8. Зургийг хэвлэх (print, plot, export), AutoCAD-ын сүүлийн хувилбарууд
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:/9 өдөр/
Нийт цаг: 45 цаг
Суралцагсдын тоо: 10 хүн
Төгсөгчдөд мэргэжил дээшлүүлэлтийн СОНГОН суралцах 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.