Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Сургалтын нэр: Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, өнөөгийн байдал, түүнийг хэрэглэх тухай
 2. Барилгын салбарын дүрэм, журмууд
 3. Ажлын зураг төслийг боловсруулах үе шат, нийтлэг гардаг алдаа зөрчил, түүнийг арилгах арга зам.
 4. Барилгын бүтээцийн зургийн чанарыг сайжруулах арга хэмжээ
 5. Инженер геодезийн зураг төсөл төсөвлөх
ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилга байгууламжийн бүтээц төлөвлөлтийн үндэс

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

Тооцооны загварт тавих ерөнхий шаардлага, Статистик магадлалын арга

Хавсралт-1.   1.Ажиллагаанд үндэслэсэн төсөллөлтийн аргыг баримтлах үндэслэл, зарчим

Хавсралт-2.  Тайлбар толь

Хэрэглэх хүрээ Нэр томъёо ба тодорхойлолт

Ерөнхий нэр томъёо,Тооцооны хэрэглэгдэхүүний нэр томъёо,

Ерөнхий шаардлага, Ерөнхий зүйл, Бүтээц, суурийн эдэлгээний хугацаа

Хязгаарын төлвүүд, Нийтлэг үндэслэл, Хязгаарын төлвөөр тооцох

Барилгын материалын ба хөрсний шинж чанар,

Геометр хэмжээс, Материал, бүтээц ба буурийн ажиллах нөхцөл, 

Барилга ба байгууламжийн чухлын зэргийг тооцохЗААВАЛ суралцах багц цагийн 0.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Өрөгт ба төмөр бетон бүтээц

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн  зураг төсөл зохиох заавар, стандартууд
 2. Өрөгт бүтээцийн тооцоонд тавих шаардлага, бүтээцийг бэлтгэх, ашиглах, сэргээн засах, хүчитгэх шаардлагууд
 3. Төмөр бетон бүтээцийн  нэг маягийн альбомийг зураг төсөлд хэрэглэх аргачлал

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 0.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Ачаалал ба үйлчлэл

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Үндсэн шаардлага. Ачааллын ангилал, Нэр томъёо тодорхойлолт
 2. Бусад ачаалал, Хотойлт ба шилжилт. Хязгаарын хотойлт
 3. Бүтээц ба хөрсний жин, Тоног төхөөрөмж, хүн, амьтан, хадгалах материал, эдлэхүүн болон тээврийн хэрэгслээс үүсэх ачаалал
 4. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачаалал, Цасны ачаалал, Цасны ачаалал, Уур амьсгалын температурын үйлчлэл
 5. Ачааллын хослол
 6. Салхины ачаалал, -салхины тооцооны ачаалал, салхины оргил ачаалал, салхины резонансан хуйлрал өдөөлт, динамик тухлаг байдал
ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Ган бүтээц

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 
 1. MNS 2560:2013 Ган бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах дүрэм
 2. Ган бүтээцийн зураг төслийн үед гаргадаг алдаа
 3. Ган бүтээцийн угсралтын үед анхаарах асуудал
 4. Ган бүтээц БНбД 53-03-07-н өөрчлөлтийн тухай
 5. Ган-төмөр бетон бүтээцийн нормын ерөнхий танилцуулга
 6. Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНбД 21-01-02,               
 7. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНбД 21-02-02, Ган бүтээцийг галаас хамгаалах аргууд 
ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн хялбарчилсан үнэлгээний аргачлал

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ, хэрэгжүүлэх арга зам, шинээр боловсруулагдаж буй дүрмийн тухай
 2. Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээний аргачлалын үндсэн зарчим
 3. Үнэлгээ болон төлөвлөлтийн ялгаа
 4. Is индексийг тооцох, Iso индексийг тодорхойлох,
 5. Төмөр бетон бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх аргачлал
 6. Хялбарчилсан аргачлал, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил
 7. Том хавтгаалжин угсармал барилгын  газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх аргачлал
 8. Хялбарчилсан аргачлал, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил
 9. Өрөгт ханын өөрийн хавтгайд эвдрэлд орох эсэхийг шалгах
 10. Өрөгт ханын өөрийн бус хавтгайд эвдрэлд орох эсэхийг шалгах, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, өнөөгийн байдал, түүнийг хэрэглэх тухай                        
 2. Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох тогтолцоо
 3. Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм                  
 4. Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, тавигдах шаардлага
 5. Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин
 6. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм
 7. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр:
Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Газар хөдлөлийн шалтгаан, механизм, үзүүлэлт, тархалт, ажиглалт, хэмжилт
 2. Газар хөдлөлийн ажиглалт, хэмжилт, хүчийг үнэлэх, давтагдал, шаталбар, магнитуд, бүсчлэл, эрчим, эрчмийн шаталбарууд
 3. Газар хөдлөлтийн бүсд барилга, байгууламж төсөллөх зарчим, норм дүрэм, үндсэн ойлголтууд.
 4. Газар хөдлөлийн үйлчлэл. Барилга байгууламжийн бүтээцийн систем.
 5. Төмөр бетон, каркасан барилга
 6. Газар хөдлөлийн тооцооны үндэс. Тооцооны бүдүүвч. Тооцооны онолын хөгжил. Тооцооны статик, динамик аргууд. Газар хөдлөлийн хүчийг тодорхойлох
 7. Газар хөдлөлийн үйлчлэлийг тусгаарлах, бууруулах, бүтээцийн ажлыг удирдах
 8. Газар хөдлөлтийн талаархи олон улсын туршлага, сургамж, цаашдын чиг хандлага
 9. Бүтээцийг газар хөдлөлтийн үйлчлэлд LIRA программаар тооцох
 10. Барилгын буурь суурьт тавих шаардлага
 11. Төмөр бетон том хавтгаалжин барилга
 12. Модон болон өрөгт бүтээцэн ханатай барилга
 13. Барилгын зураг төсөл зохиох, барихад анхаарах зүйлс, нийтлэг алдаа, практик жишээ

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Өндөр барилгын төлөвлөлт

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Инженер геологийн хайгуул судалгаа, барилгын газар доорхи бүтээц
 2. Өндөр барилгын газар хөдлөлтийн ачаалал
 3. Барилга байгууламжийн газраас дээрхи бүтээц
 4. Бүтээц, хийцлэлийг галаас хамгаалах, Ачаалал ба үйлчлэл
 5. Салхины ачаалал,Салхи, газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг тусгаарлах, бууруулах, удирдах
 6. Барилга бүхэлдээ өргөжин нурахаас сэргийлж авах арга хэмжээ

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн нарийвчилсан үнэлгээний аргачлал

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ, хэрэгжүүлэх арга зам, шинээр боловсруулагдаж буй дүрмийн тухай
 2. Япон Улсад тохиолдож байсан газар хөдлөлтийн гамшиг ба хариу арга хэмжээ
 3. Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээний аргачлалын үндсэн зарчим
 4. Үнэлгээ болон төлөвлөлтийн ялгаа
 5. Is индексийг тооцох, Iso индексийг тодорхойлох,
 6. Төмөр бетон бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх аргачлал
 7. Нарийвчилсан аргачлал, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил
 8. Том хавтгаалжин угсармал барилгын  газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх аргачлал
 9. Нарийвчилсан аргачлал, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил
 10. Өрөгт ханын өөрийн хавтгайд эвдрэлд орох эсэхийг шалгах
 11. Өрөгт ханын өөрийн бус хавтгайд эвдрэлд орох эсэхийг шалгах, Жишээ, Эксел програмчлал, Дасгал ажил

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын инженерийн удирдлагын баримт бичиг

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин                    
 2. Барилгын ажил эхлүүлэх, хүлээлгэн өгөх үйл явц
 3. Барилгын ажлын анхан шатны бүртгэл хөтлөлт
 4. Олон жилийн цэвдэгтэй хөрсөнд барилгын суурийн ажил гүйцэтгэх
 5. ХАБЭА-н тухай хууль, эрх зүйн орчин
 6. Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоо, шинэчлэлт

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын инженерийн БНбД

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилгын газар шороо ба буурь суурийн ажил, ерөнхий ойлголт, угсралтын үед анхаарах асуудлууд                                  
 2. Өндөр барилгын төлөвлөлт. Угсралтын үед анхаарах асуудлууд                    
 3. Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам. Угсралтын үед анхаарах асуудлууд                    
 4. Өрөгт бүтээц. Ерөнхий ойлголт
 5. Буулгалтын ажлын технологи, анхаарах асуудал
 6. Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээцийн ерөнхий ойлголт, хүйтэн сэрүүн цаг агаарын нөхцөлд гүйцэтгэх технологийн аргууд 

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын талбайн инженерийн үүрэг, хариуцлага

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилгын төсөлд чанарын хяналтын ач холбогдол                                   
 2. Барилгын ахлах ажилтны үүрэг ба хариуцлага гэж юуг ойлгох вэ?                              
 3. Барилгын талбайд санаачлагатай байх                                
 4. Ажлын талбайд өөрийн болон өөрийн багийн гүйцэтгэлийг удирдах
 5. Багийн гишүүд болон хамтран ажиллаж буй гэрээт компанийг удирдах, чиглүүлэхийн ач холбогдол
 6. Ажиллах хүч болон нөөцийн төлөвлөлтийг өдрөөр болон долоо хоногоор гаргах нь
 7. Тоног төхөөрөмжийг бүрэг хүчин чадлаар нь ашиглахын тулд үр дүнтэй төлөвлөлт хийх

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Барилгын угсралтын ажлын технологи

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Улаан шугам, тэг тэнхлэг, өндөржилт хэрхэн тавих, гаргадаг алдаа                                 
 2. Газар шорооны ажлын технологи, тавигдах шаардлага                    
 3. Барилгын талбайн хяналт, шалгалтын ерөнхий ойлголт                              
 4. Анкер системийн үндэс, Арматурын нэмэлт гаргалгаа, Практик, программ хангамж
 5. Геодезийн хэмжилтийн багаж хэрэгсэл, ажиллах зарчим, хэмжилт хийх аргачлал, сүүлийн үеийн технологи

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Норм, нормативын баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилгын сарбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм                               
 2. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, өнөөгийн байдал, түүнийг хэрэглэх тухай                    
 3. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, олгох дүрэм                            
 4. Барилгын геодезийн ажил /БНбД 11-08-06/
 5. Барилгын ажилд зураг төслийн зохиогчийн хяналт тавих дүрэм
 6. Барилгын салбарын дүрэм, журмууд
 7. Барилгын дулаан тусгаарлах материалын чиг хандлага, ангилал, үйлдвэрлэл, хэрэглэх  хүрээ

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, өнөөгийн байдал, түүнийг хэрэглэх тухай                        
 2. Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох тогтолцоо
 3. Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм                  
 4. Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, тавигдах шаардлага
 5. Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин
 6. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм
 7. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын төслийн удирдлага

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Төслийн удирдлагын MNS 21500 стандарт. Төслийн удирдлагын тулгамдсан асуудлууд                      
 2. Барилгын төсөл, Төслийн удирдлагын онцлог, зохион байгуулалт
 3. Төслийн агуулга, төслийн удирдлагын хэрэгслүүд, төсөл, зохион байгуулалтын ялгаа
 4. ТЭЗҮ боловсруулах үе шатны ажиллагаа, Төслийн үе шатны үйл ажиллагаа
 5. Барилгын төслийг төлөвлөх технологи, зохион байгуулалт
 6. Техникийн төслөөр зөвшөөрөл авах систем, ажиллагааны дараалал
 7. Барилгын салбарын менежмент ба төслийн удирдлагын тухай,
 8. Төслийн интеграци,түүний үндсэн бүрдэлүүд, Төслийн межментийн нэгдсэн цахим системийн тухай
 9. Барилгын зураг төслийн ажлын удирдлага, зохион байгуулалт
 10. Зураг төслийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, Зураг төслийн даалгавар боловсруулах
 11. Зураг төсөл боловсруулах үе шатны зохицуулалт, Зураг төслийг хянан баталгаажуулах
 12. BIM-н ерөнхий ойлголт, танилцуулга, Олон улсын чиг хандлага, зарчим
 13. Барилгын төслийн тендерийн зохион байгуулалт, Худалдан авах үйл ажиллагааны зохицуулалт
 14. Тендерийн баримт бичиг, Тендер шалгаруулалт ба төслийн менежер, Тендер шалгаруулалтын үнэлгээ ба үр ашиг, Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахЗААВАЛ суралцах багц цагийн 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын гэрээ-Фидикийн гэрээ

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 
 1. Фидикийн гэрээний үндэслэл, ерөнхий шаардлага, Фидикийн гэрээний нөхцлүүд
 2. Барилгын гэрээний нөхцлийг сонгох
 3. Фидик – Захиалагч /Зөвлөхийн гэрээний загвар/

  Фидик – Барилга угсралтын ажлын гэрээний нөхцлүүд

  Төслийн шаардлагын нэгтгэл


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 0.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын инженерүүдэд зориулсан БНбД

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн угсралт, засвар, ашиглалтын Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 

 1. Барилгын газар шороо ба буурь суурийн ажил, ерөнхий ойлголт, угсралтын үед анхаарах асуудлууд
 2. Өндөр барилгын төлөвлөлт.  Угсралтын үед анхаарах асуудлууд
 3. Бетон ба төмөр бетон бүтээц. угсралтын үед анхаарах асуудлууд
 4. Өрөгт бүтээц ба төмөр бетон, металл бүтээцийн БНбД
 5. Буулгалтын ажлын технологи, анхаарах асуудал
 6. Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээцийн ерөнхий ойлголт, хүйтэн сэрүүн цаг агаарын нөхцөлд гүйцэтгэх технологийн аргууд 
 7. Барилга угсралтын ажлын үед зураг төслийн төлөвлөлтийн барилгын норм ба дүрмийг мөрдөх, зургийн дагуу гүйцэтгэх

ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын нэр: Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн угсралт, засварын инженерүүдэд зориулсан

Хамрах хүрээ: Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй техник, технологи
 2. Барилгын агаар сэлгэлтийн системд угсралтын дараа хяналт, үнэлгээ хийх
 3. Барилгын халаалтын системийн төлөвлөлтөд анхаарах асуудлууд
 4. БНбД 41-01-11: Халаалт, агаар сэлгэлт ерөнхий ойлголт, зургийн шатанд болон зохиогчийн хяналт хийх. /ХАС/
 5. БНбД 41-04-13: Тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт нормын тухай,
 6. Хөргөлтийн системийн тухай: Зохиогчийн хяналт хийх./ГДГ, ДМ/
 7. БНбД 41-03-13: Зуухны тоног төхөөрөмж, Зөвлөмж болгох зуух, зуухны тоноглолууд
 8. БНбД 40-06-16: Дотор сантехникийн систем
 9. БНБД 23-02-09, БД23-103-10 Барилгын дулаан хамгаалалт төлөвлөлт
 10. БНбД 41-02-13: Дулааны сүлжээ, Ерөнхий ойлголт
ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 4 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Цахилгаан хангамжийн системийн угсралт, засварын инженерүүдэд зориулсан

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн угсралт, засварын хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Хотын цахилгаан хангамжийн өнөөгийн байдал түүнд тавигдах шаардлага
 2. Цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын ажил, нийтлэг гардаг алдаа зөрчил, түүнийг арилгах арга зам

 3. Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, Аж ахуйн харилцааны дүрэм
 4. Эрчим хүч хэмнэлтийн хууль, эрчим хүчний хэрэглээгээр шошгожуулах журам, эрчим хүчний хэмнэлтийн шаардлагууд
 5. Цахилгаан техникийн ажил,
 6. Газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ /БД 43-101-03*12/
 7. Барилгын ухаалаг менежментийн систем BMS-н үндсэн ойлголт, зураг төслийг боловсруулах, унших
 8. Эрчим хүчний барилга угсралтын ажил, шинэ техник технологи
 9. Барилга, байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл
 10. Үйлдвэрийн газрын цахилгаан хангамж


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 4 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын инженерүүдэд зориулсан

Хамрах хүрээ: Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Өндөр барилгын төлөвлөлт /БНбД 31-17-10/ "Усан хангамж,ариутгах татуурга, борооны усны систем"
 2. БНбД 40-02-16: Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж, угсралтын үед анхаарах асуудлууд
 3. БНбД 40-05-16: Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга, Ерөнхий төлөвлөлт
 4. БНбД 40-06-16: “Барилгын дотор ус хангамж, ариутгах татуурга”
 5. Саарал ус, Орон сууц, олон нийтийн барилгаас гарах ахуйн хог хаягдлын менежмент
 6. Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө,
 7. Усны зүй бус хэрэглээг бууруулах арга зам, усны шугамын алдагдал, усны тоолууржуулалт
 8. Цэвэрлэх байгууламжийн технологи, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн туршилт тохируулга
 9. "Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын хууль, эрх зүйн зохицуулалт, өөрчлөлт, шинэчлэлт"
 10. БНбД 40-01-14: Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж, угсралтын үед анхаарах асуудал


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 4 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Мэдээлэл, холбоо дохиолол, автоматжуулалтын инженерүүдэд зориулсан

Хамрах хүрээ: Барилга, байгууламжийн мэдээлэл, холбоо дохиоллын угсралт, засварын хүрээ болон Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. MNS 6580:2016, MNS 6581:2016”Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт, угсралтын ажлын үеийн тавигдах шаардлагууд.
 2. Галын системийн автоматжуулалт
 3. Автоматжуулалтын зураг төслийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт,
 4. Зураг төсөл боловсруулахад ашиглаж байгаа таних тэмдэг, тэдгээрийг ашиглах, хэмжих хянах хэрэгслийн физик үндэс
 5. Барилгын мэдээлэл, холбоо дохиоллын зураг төслийн стандарт, норм дүрэм, угсралтын үед гардаг нийтлэг алдаа, анхаарах асуудлууд
 6. IEC61131-3 стандартын дагуу PLC хэлний анхан шатны мэдлэг олгох, контроллер схем зохиох 
 7. Релен дээр схем зохиох, тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтыг релений зарчим дээр гүйцэтгэхЗААВАЛ суралцах багц цагийн 4 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Усны барилга, байгууламжийн инженерүүдэд зориулсан

Хамрах хүрээ: Усны барилга, байгууламжийн зураг төслийн хүрээ болон Усны барилга, байгууламжийн угсралт, засварын хүрээний Зөвлөх, Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Усан цахилгаан станц, Сэргээгдэх эрчим хүч
 2. Газрын доорхи усыг зохиомлоор нэмэгдүүлэх аргууд
 3. Усны салбарын хууль эрх зүйн шинэчлэл, бодлого засаглал
 4. Ойрын үед хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй усны барилга байгууламж
 5. Монгол орны усны барилгын орчин ба усны менежмент
 6. Усны менежментийн нэр томьёо, хэвшмэл хэллэг хэрэглээ
 7. Усны салбарын дэвшилтэт технологи
 8. “Ус хангамж гадна сүлжээ ба байгууламж” /БНбД 40-02-16/ анхаарах асуудалууд
 9. Усны барилгын ажлын технологи, зохион байгуулалтын үндэс
 10. Дамжуулах хоолойн гидравлик тооцоо
 11. Дамжуулах хоолойн түүний гидравлик тооцоо
 12. Хаягдалын сан барих ажлын технологи
 13. Усны барилга байгууламжид геомембран хэрэглэх боломж
 14. Боомтын тогтворшил түүний тооцоо
 15. Барилга барих үеийн хөрсний усны түвшин доошлуулалт


Мэргэшсэн зэрэг ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 4 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Зөвлөх зэрэг ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 2.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин

Хамрах хүрээ: Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, өнөөгийн байдал, түүнийг хэрэглэх тухай                        
 2. Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох тогтолцоо
 3. Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм                  
 4. Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, тавигдах шаардлага
 5. Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин
 6. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм
 7. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 1 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын төслийн удирдлага

Хамрах хүрээ: Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга:
 1. Төслийн удирдлагын MNS 21500 стандарт. Төслийн удирдлагын тулгамдсан асуудлууд                      
 2. Барилгын төсөл, Төслийн удирдлагын онцлог, зохион байгуулалт
 3. Төслийн агуулга, төслийн удирдлагын хэрэгслүүд, төсөл, зохион байгуулалтын ялгаа
 4. ТЭЗҮ боловсруулах үе шатны ажиллагаа, Төслийн үе шатны үйл ажиллагаа
 5. Барилгын төслийг төлөвлөх технологи, зохион байгуулалт
 6. Техникийн төслөөр зөвшөөрөл авах систем, ажиллагааны дараалал
 7. Барилгын салбарын менежмент ба төслийн удирдлагын тухай,
 8. Төслийн интеграци,түүний үндсэн бүрдэлүүд, Төслийн межментийн нэгдсэн цахим системийн тухай
 9. Барилгын зураг төслийн ажлын удирдлага, зохион байгуулалт
 10. Зураг төслийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, Зураг төслийн даалгавар боловсруулах
 11. Зураг төсөл боловсруулах үе шатны зохицуулалт, Зураг төслийг хянан баталгаажуулах
 12. BIM-н ерөнхий ойлголт, танилцуулга, Олон улсын чиг хандлага, зарчим
 13. Барилгын төслийн тендерийн зохион байгуулалт, Худалдан авах үйл ажиллагааны зохицуулалт
 14. Тендерийн баримт бичиг, Тендер шалгаруулалт ба төслийн менежер, Тендер шалгаруулалтын үнэлгээ ба үр ашиг, Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 2 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын нэр: Барилгын гэрээ-Фидикийн гэрээ

Хамрах хүрээ: Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт менежментийн Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд.

Сургалтын агуулга: 
 1. Фидикийн гэрээний үндэслэл, ерөнхий шаардлага, Фидикийн гэрээний нөхцлүүд
 2. Барилгын гэрээний нөхцлийг сонгох
 3. Фидик – Захиалагч /Зөвлөхийн гэрээний загвар/

  Фидик – Барилга угсралтын ажлын гэрээний нөхцлүүд

  Төслийн шаардлагын нэгтгэл


ЗААВАЛ суралцах багц цагийн 0.5 багц цаг хангасан  гэрчилгээ олгоно.