Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо
Байгууллагын гишүүн дараах ангилалтай. Үүнд:
 1. Энгийн (10 хүртэлх инженер ажилладаг байгууллага, жилийн татвар 200.000 төгрөг)
 2. Мөнгөн (11-20 хүртэлх инженер ажилладаг байгууллагууд, жилийн татвар 400.000 төгрөг)
 3. Алтан (21-ээс дээш инженер ажилладаг байгууллагууд, жилийн татвар 1.000.000 төгрөг)
  Бүрдүүлэх материал:
  1. Гишүүн байгууллагын анкет
  2. Байгууллагын захиралын анкет
  3. Инженерүүдийн бүртгэлийн хуудас
  4. Байгууллагын танилцуулга
  5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  6. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар