Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

11-р сарын сургалтын хуваарь

  • 2018-11-07 15:45
  • Улаанбаатар хот

МБИ Холбооноос 11 сард зохион байгуулах сургалтын хуваарь

Сургалтын нэр

Сургалт болох өдөр

Олгох багц цаг

Төлбөр /төгрөг/

Хамрах хүрээ

1

Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх

XI/15-16

2

146.000

1.7 буюу Барилга бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах эргэжилтнүүд

2

Барилгын төслийн удирдлага

XI/19-20

2

146.000

1.22 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах , 2.1, 3.1, 2.2, 3.2, 2.3, 3.3,2.5, 3.5, 2.9, 2.7 хүрээний Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах  инженерүүд

3

Мэдээлэл, холбоо дохиолол, автоматжуулалтын инженерүүдийн сургалт

XI/19-22

4

180.000

2.5, 2.9 ба 3.5 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд

4

Норм, нормативийн баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай сургалт

XI/23

1

45.000

Угсралт, ашиглалтын 2 ба 3-р  бүх хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд

5

Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын шинэ инженерийн сургалт

XI/21

1

45.000

2.1 ба 3.1 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд

6

Барилга угсралтын инженерүүдэд зориулсан БНбД-ийн сургалт

XI/22

1

45.000

2.1 ба 3.1 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд

7

Өндөр барилгын төлөвлөлт

XI/23

1

73.000

1.7 буюу Барилга бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүд

8

Өрөгт ба төмөр бетон бүтээцийн тооцоо, шаардлагууд сургалт

XI/28

0.5

22.500

1.7 буюу Барилга бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүд

9

Барилга, байгууламжийн бүтээц төлөвлөлтийн үндэс сургалт

XI/29

0.5

22.500

1.7 буюу Барилга бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүд

10

Ачаалал ба үйлчлэл сургалт

XI/30

1

45.000

1.7 буюу Барилга бүтээцийн зураг төслийн Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүд

11

Дээврийн ажлын технологи

XI/27

1

45.000

2.1 ба 3.1 хүрээний Мэргэшсэн зэрэг горилох, сунгах инженерүүд

12

АutoCAD программын сургалт

XI/19-30

2

150.000

Бүх хүрээний мэргэжилтнүүд