Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Зөвлөх үйлчилгээний зар -Зураг төслийн байгууллагуудад

  • 2018-08-28 11:03
  • Улаанбаатар хот

Азийн Хөгжлийн Банк болон Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгаалалын Яамаас зарласан зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд сонгон шалгаруулахтай холбоотой 2 дахь багц буюу УБ хотын Барилгын политехник коллежийн дадлагын шинэ барилга, Өвөрхангай ба Архангай МСҮТ-ийн дадлагын байрны барилгын засвар, шинэ барилгын ажлуудын зураг төслийг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний зар, түүнтэй холбоотой ажлын даалгавар, мэдүүлгийн хуудас гэх мэт материалыг хүлээн авах хүсэлтэй зураг төслийн байгууллагууд mace@mace.org.mn хаягаар хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
Зөвлөх үйлчилгээний АЖЛЫН ДААЛГАВАР-г үзнэ үү.
Тендерийн материалыг 9-р сарын 7 хүртэл хүлээж авах юм байна. 

Зураг төслийн байгууллагуудыг оролцохыг урьж байна.